รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Print
Print

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0572

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเตรียมความพร้อม
และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนัก
ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

DSC_0548  DSC_0546  DSC_0539  DSC_0538

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

สามารถตรวจรายชื่อ ผ่านเว็บไซต์ทะเบียนและประมวลผล

( http://regis.rmuti.ac.th/regis/ )

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

S__8093702

หน้า 1 จาก 2712345...10152025...หน้าสุดท้าย »