การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0202

DSC_0210  DSC_0204

 

 

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

กำหนดการรับเอกสารและรายชื่อผู้สำเร็จการ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล

โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี “KM for 21st Century Skill Sustainable Development”

โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี

“KM for 21st Century Skill Sustainable Development”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น

ภาคบรรยาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผลงาน : การนำเครื่องมือส าเร็จรูป Google Apps มาประยุกต์ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : งานประกันคุณภาพและประเมินผล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : ปลูกจิตสำนึกในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า : งานทะเบียนและประมวลผล
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ชื่อผลงาน : กระบวนการจัดเอกสารการประชุมออนไลน์ : งานประกันคุณภาพและประเมินผล

– รางวัลชมเชย
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน
ชื่อผลงาน : ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ : งานบริหารงานทั่วไป

ภาคโปสเตอร์

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ชื่อผลงาน : ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

เอกสารแนบ 4.3

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2561

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0193
DSC_0196

DSC_0197

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๕)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

pic2000