ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)


ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับก่อนและขอใช้ฉบับนี้

สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด (บธ.บ.) เทียบโอน

และสาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด (บธ.บ.) เทียบโอน สมทบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและรับเอกสารทางการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

และรับเอกสารทางการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 รอบโควตา (สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 รอบโควตา (สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ)

 

ประกาศการรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่