การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0262

DSC_0259  DSC_0256 DSC_0255  DSC_0257

 

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

241626

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0202

DSC_0210  DSC_0204

 

 

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

กำหนดการรับเอกสารและรายชื่อผู้สำเร็จการ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล

โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี “KM for 21st Century Skill Sustainable Development”

โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี

“KM for 21st Century Skill Sustainable Development”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น

ภาคบรรยาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผลงาน : การนำเครื่องมือส าเร็จรูป Google Apps มาประยุกต์ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : งานประกันคุณภาพและประเมินผล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : ปลูกจิตสำนึกในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า : งานทะเบียนและประมวลผล
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ชื่อผลงาน : กระบวนการจัดเอกสารการประชุมออนไลน์ : งานประกันคุณภาพและประเมินผล

– รางวัลชมเชย
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน
ชื่อผลงาน : ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ : งานบริหารงานทั่วไป

ภาคโปสเตอร์

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ชื่อผลงาน : ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

เอกสารแนบ 4.3