ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวคลิกที่นี่

 

โควตาปิด

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
DSC_0432 DSC_0433
DSC_0441 DSC_0438
DSC_0435 DSC_0434

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0361

DSC_0357  DSC_0356

DSC_0373  DSC_0365

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

394357

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

DSC_0326  DSC_0324  DSC_0323  DSC_0322  DSC_0321  DSC_0320