รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 


ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และการรับเอกสารทางการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

และการรับเอกสารทางการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการประมวลผล ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และกำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการประมวลผล ภาคการศึกษาที่ 1/2563

และกำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่