ความเป็นมา

         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวม 3 หน่วยงานเดิมของฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน ได้แก่ แผนกงานทะเบียนและวัดผล แผนกงานหลักสูตรและตำราเรียน และแผนกประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายหลังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในปีพุทธศักราช   2548   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

         โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ในการจัดตั้งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2549  โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการรับเข้าศึกษา  ประสานงานการจัดการศึกษา  ประมวลผลการศึกษา  ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา สนับสนุนพัฒนาทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูล งานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา  แก่นักศึกษา  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคลากรทั่วไปอย่างมีมาตรฐานสากล

สถานที่ตั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคาร 35 ชั้น 2
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                             0 4423 3067
โทรสาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                               0 4423 3068


งานบริหารงานทั่วไป
                                                            0 4423 3000 ต่อ 2700 , 2730 -2733
งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
                               0 4423 3000 ต่อ 2761 – 2765
งานประกันคุณภาพและประเมินผล
                                         0 4423 3000 ต่อ 2741 – 2744
งานทะเบียนและประมวลผล
                                                   0 4423 3000 ต่อ 2750 – 2755