ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. ระบบการทำงานแบบบูรณาการ ที่มีเครือข่ายทุกฝ่ายและสังคมภายนอกมีส่วนร่วม

3. สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง พร้อมมีความสามารถเรียนรู้ คิดริเริ่ม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

4. บริหารงานด้วยระบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มั่นใจ ตรวจสอบได้