ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
บริการด้วยใจ   ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี  มีมาตรฐานด้านคุณภาพ
วิสัยทัศน์
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
พันธกิจ
  1. สนับสนุนงานบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม