เป้าประสงค์ ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการภายในองค์กรแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

กับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้

คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

4. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้

บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ

 

ภารกิจหลัก

1. ดำเนินการจัดระบบการรับเข้าศึกษา งานการเรียนการสอนและการบริการ งานวัดและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนและ

สถิติการศึกษา งานออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2. จัดทำแผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและข้อสอบ พัฒนาบุคลากร

และฝึกอบรมทางวิชาการ การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และการบริหารงานทั่วไป

ของ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3. ประสานงานติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน และทุกวิทยาเขต

4. ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานของนักศึกษา ของทุกคณะในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะต่าง ๆ ทางด้านบริการวิชาการให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน