ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

คลิกดูประกาศที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ

197 บัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
196 บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (ส-อ) สมทบ
190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2 (ส-อ) สมทบ
189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ส-อ) สมทบ

 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

200 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์) แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
183 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์) แผน ข (ส-อ) สมทบ
801 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แผน ก แบบ ก(1) (จ-ศ) ปกติ
802 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์) แผน ก แบบ ก(2) (จ-ศ) ปกติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

687 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
683 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (จ-ศ) ปกติ
684 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) แผน ก แบบ ก2 (จ-ศ) ปกติ
686 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ
688 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) แผน ก แบบ ก2 (จ-ศ) ปกติ
689 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) แผน ก แบบ ก2 (ส-อ) สมทบ