«

»

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

bannerเพิ่มเติม 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา  2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

(สอบเมื่อวันที่ 12 – 13 , 18 – 20 มีนาคม 2559 และวันที่ 23 เมษายน 2559)

 

 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน  2559  เวลา  09.00 – 12.00  น. ณ  ห้องสอบ สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

โดยนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

                               1.   บัตรประจำตัวผู้สอบ

                               2.   บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายของหน่วยงานราชการออกให้

                               3.   ใบแสดงผลการเรียน  (รบ.) ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนา หรือ  กรณีผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ยังไม่สำเร็จการศึกษา  ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนนำมาแสดงแทน

                             4.     เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  ใบประกาศเกียรติคุณ

        ***หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่สอบคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องมีแฟ้มผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์

 • ผู้ที่มิได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์

 •  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ในวันที่  14  มิถุนายน  2559 เวลา 16.30 น.  ผ่าน  2  ช่องทางดังนี้

                         1.  ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

                        2.  ทางบอร์ดอาคาร 35  ชั้น 1

กำหนดการดังนี้

 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                10 มิถุนายน 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                14 มิถุนายน 2559

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

               16 – 17 มิถุนายน 2559

 • รายงานตัวนักศึกษาใหม่

              25 กรกฎาคม 2559

 • ลงทะเบียนเรียน

              8 – 11 สิงหาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

 101  การบัญชี
 103  การเงิน
 115  ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 122 ช่างไฟฟ้า

ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 128 การจัดการผังเมือง
713 วิศวกรรมรวม
146 สถาปัตยกรรม
147 สถาปัตยกรรมภายใน

 • คณะบริหารธุรกิจ

 137 การบัญชี
 138 การเงิน
 139 การตลาด
 140 การจัดการ – การจัดการทั่วไป
 141 การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม
 
142  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
717 การจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 151   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 707 การท่องเที่ยว
 150 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 714 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
715 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 191 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

 143 ทัศนศิลป์
153 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 155 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
 711 ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 157 วิศวกรรมโยธา
 159 วิศวกรรมไฟฟ้า
 161 วิศวกรรมเครื่องกล
163 วิศวกรรมอุตสาหการ
165 วิศวกรรมอิเลฺ็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • คณะบริหารธุรกิจ

 171 การบัญชี 
174 การเงิน

 176 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 701 การตลาด
 718 การจัดการ-การจัดการทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oapr.rmuti.ac.th
Tel.044-233067