«

»

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง

ประกาศรายชื่อสอบรอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา  2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่  7  มิถุนายน  2559  เวลา  08.30 น. ณ  ห้องสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  โดยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก   มีดังนี้

             1. บัตรประจำตัวสอบ

            2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

           – เลขที่นั่งสอบอาจจะไม่ตรงกับบัตรสอบ ดูห้องสอบได้ที่ประกาศรายชื่อ
สอบคัดเลือกฯ

           – สำหรับผู้สมัครท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป                  อาคาร 35 ชั้น 2  หรือโทรสอบถาม  044-233068 ต่อ 2700-2734

             (**หมายเหตุ : นักเรียนที่สอบ รหัสสาขาวิชา 154 ออกแบบเซรามิก

               ต้องเตรียมอุปกรณ์มาในวันสอบที่ 7  มิ.ย.  2559  เพื่อสอบ (ภาคปฏิบัติ)  ดังนี้

              ดินสอ 2B หรือดำกว่า , มีดคัตเตอร์ , ยางลบ , กระดานรองเขียน ขนาด 50 x 70 cm.)

 

 • ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าสละสิทธิ์

 • มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   ประจำปีการศึกษา  2559  ในวันที่ 9  มิถุนายน  2559   เวลา 13.00 น.  ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้  2  ช่องทางดังนี้

      1. ทางเว็บไซต์ rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th

     2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น  1

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

106  การตลาด
108  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
111   ช่างโยธา
112  ช่างโลหะ
117  ช่างยนต์
119  ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
120 ช่างจักรกลหนัก

ระดับปริญญาตรี  4-5 ปี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

154 ออกแบบเซรามิก

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

148 เคมี
706 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
716  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
721  วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน

 • คณะบริหารธุรกิจ  (เทียบโอน)

178 การจัดการ – การจัดการทั่วไป (จันทร์ – เสาร์)
719 การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม (จันทร์ – ศุกร์)

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  (ต่อเนื่อง)

709 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.oapr.rmuti.ac.th
Tel.044-233067