«

»

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานของแจ้งนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ขอแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
(รอบเพิ่มเติมที่ 2)

กำหนด แจ้ง 

ให้นักศึกษาใหม่ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติมที่ 2 )
สร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบบริการการศึกษา (ESS)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559

สร้างบัญชี

สามารถดูคู่มือหรือ VDO การสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ที่

ลิงค์คู่มือ

http://regis.rmuti.ac.th/regis/k1/555.pdf

ลิงค์ VDO

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ  2752 – 2755