«

»

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาDSC_0315 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0330