ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : (ฉบับที่ 4)

(** กลุ่มผู้สมัครระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2560**)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
** คลิกเพื่ออ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆ ** 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

– 112 ช่างโลหะ
– 119 ช่างยนต์-ช่างทำความเย็นและปรับอากาศ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

– 149 ฟิสิกส์ประยุกต์
– 714 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
– 721 วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 713 วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
– 723 วิศวกรรมการผลิต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734