ประกาศ กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4)

คลิกเพื่อดูประกาศแจ้งกำหนดการ***

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

183 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์(แผน ข)

คณะบริหารธุรกิจ

190 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ 2
189 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233000 ต่อ 2734