«

»

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

สามารถตรวจรายชื่อ ผ่านเว็บไซต์ทะเบียนและประมวลผล

( http://regis.rmuti.ac.th/regis/ )

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

S__8093702