โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเตรียมความพร้อม
และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนัก
ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

DSC_0548  DSC_0546  DSC_0539  DSC_0538