«

»

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (http://regis.rmuti.ac.th/regis)

S__9601048