«

»

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รหัสสาขา 682 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 683 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 684 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์))

รหัสสาขา 685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 686 วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์))

รหัสสาขา 687 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์))

รหัสสาขา 688 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 689 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์))