การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 28 พฤศจิการยน 2560 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( อาคาร 35 )

DSC_0675 DSC_0673  DSC_0676  DSC_0677