«

»

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0100 DSC_0096 DSC_0091  DSC_0093  DSC_0097  DSC_0098