การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

12818  12819  12820  12822