«

»

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2561

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0036 DSC_0037  DSC_0038