«

»

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2561

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0193
DSC_0196

DSC_0197