โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี “KM for 21st Century Skill Sustainable Development”

โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี

“KM for 21st Century Skill Sustainable Development”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น

ภาคบรรยาย

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผลงาน : การนำเครื่องมือส าเร็จรูป Google Apps มาประยุกต์ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : งานประกันคุณภาพและประเมินผล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : ปลูกจิตสำนึกในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า : งานทะเบียนและประมวลผล
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ชื่อผลงาน : กระบวนการจัดเอกสารการประชุมออนไลน์ : งานประกันคุณภาพและประเมินผล

– รางวัลชมเชย
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน
ชื่อผลงาน : ตารางงานผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ : งานบริหารงานทั่วไป

ภาคโปสเตอร์

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเด็นความรู้ : การพัฒนางานของสายสนับสนุน

ชื่อผลงาน : ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

เอกสารแนบ 4.3