«

»

การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0262

DSC_0259  DSC_0256 DSC_0255  DSC_0257