«

»

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
DSC_0432 DSC_0433
DSC_0441 DSC_0438
DSC_0435 DSC_0434