«

»

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

DSC_0326  DSC_0324  DSC_0323  DSC_0322  DSC_0321  DSC_0320