«

»

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระบวนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

กระบวนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษา2561 ลงเว็บ งานทะเ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล