«

»

กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการถอนรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

       ให้นักศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกค่าระดับคะแนน ถ(W)

59143

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล