«

»

การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0010

DSC_0011 DSC_0012

DSC_0015 DSC_0033