กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562

กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี 4 ปี, ต่อเนื่อง ( เวลา 08.30 – 12.00 น. )

  • คณะศิลปกรรมฯ ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

  • คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ( เวลา 08.30 – 12.00 น. )

  • คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เทียบโอน ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

  • วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ระดับ ปวส.บริหารธุรกิจ ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี 4 ปี ( เวลา 08.30 – 12.00 น. )

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี เทียบโอน ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

  • วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ระดับ ปวส.ช่างอุตสาหกรรม ( เวลา 13.00 – 15.30 น. )

763798