แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  • เดิม รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  • เปลี่ยนแปลง รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่