สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมงาน แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่ นิทรรศการทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เข้าร่วมงาน แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่ นิทรรศการทรัพยากรไทย

ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ นำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งศูนย์หนองระเวียง มีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาอีกแห่งหนึ่งจำนวน 2,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มทร อีสานได้รับการบริจาคจากท่านพระครูทองมาก อโสโก เจ้าอาวาสวักโตนดและชาวบ้านใกล้เคียง 3 ตำบล เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของ มทร. อีสานเองและต่อสาธารณะชนทั่วไป