การประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2562

การประชุมบุคลากร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา