ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6/2562

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา