ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา