สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นผู้ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประจำปี 2563