ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง

ยกเลิกการสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563