จากประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

จากประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ขอสรุปแบบง่าย ๆ 6 ข้อ ดังนี้

1. ให้เรียนออนไลน์ แทนการเรียนแบบปกติ
2. งดการสอบรวมกัน ให้ใช้วิธีอื่นแทน เช่น สอบออนไลน์ ทำรายงานส่ง ฯลฯ
3. การประเมินการเข้าห้องเรียน ประเมินจากคุณภาพของงาน การเข้ารับฟังการสอน หรืออื่น ๆ
4. ตามข้อ 1 – 2 ให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตรนั้น ๆ และให้อาจารย์กำหนดชี้แจงการจัดการสอนและการประเมินกับนักศึกษาให้ชัดเจน
5. การเรียนที่ใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องมีการป้องกันอย่างรัดกุม ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการให้เป็นตามที่คณบดีพิจารณา
6. การป้องกัน-ควบคุม คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และหากมีอาการผิดปกติต้องรีบแจ้งและไปพบแพทย์ทันที