หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563

  • ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้