เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีมาตรการในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จึงมีมาตรการในการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา

ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://forms.gle/vV2rDVVnk4UBtVUH8

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่