ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษาคลิกที่นี่