นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองคุณวิฒิ , ใบประกาศนียบัตร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

สามารถติดต่อขอรับใบรับรองคุณวิฒิ , ใบประกาศนียบัตร 

ตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึง 17 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่