รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

: ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่