เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรระดับ ปวส. จำนวน 19 หลักสูตร ณ ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการรับรองทั้ง 19 หลักสูตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

พร้อมด้วย คณบดีคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น ,

ตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์

และตัวแทนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรระดับ ปวส. จำนวน 19 หลักสูตร

ณ ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผ่านการรับรองทั้ง 19 หลักสูตร ในวันที่ 17 กันยายน 2563