มทร.อีสาน จับมือ JOB BKK ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ในด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประเมินคุณภาพ มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค และคณะ ในการมาหารือและทำความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา มทร.อีสาน ที่กำลังจบการศึกษาและประชาชนทั่วไปมีงานทำ ทั้งนี้อาจมีการส่งเสริมในด้านของการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมให้นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป