ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio 📣📣📣

สำหรับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ที่ต้องการสมัครในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
📌 กำหนดการ วัน เวลา ต่างๆ สามารถดูข้อมูลได้ตามรูป 📅