การประชุมมาตรการป้องกันความปลอดภัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร(ปกปริญญาบัตรและใบปริญญาบัตร)

การประชุมมาตรการป้องกันความปลอดภัย

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(ปกปริญญาบัตรและใบปริญญาบัตร)

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน