ช่องทางการติดต่อ สำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่องทางการติดต่อ

สำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานทะเบียนและประมวลผล
– งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
– งานประกันคุณภาพและประเมินผล
– ศูนย์สหกิจศึกษา
🎯 สามารถติดต่อได้โดยตรงตามข้อมูล Qr-Code หรือ เบอร์โทรศัพท์