ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio) 

🎯1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้ง ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2564 หมดเขตชำระเงินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

🎯2. นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดและชำระเงินผ่านธนาคาร ในระบบจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมาย มหาวิทยาลัย https://ess.rmuti.ac.th/aur/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจองชุดนักศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 31 มีนาคม 2564 หมดเขตชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

🎯3. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารหลักฐ าน ต รวจสุขภ าพแล ะจอ งหอพักระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสำนักส่งเสริ,วิชาการและงานทะเบียนอาคาร 35 (นักศึกษาทั้งหมด)

🎯4. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบ รายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 หมดเขตชำระเงิภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

📌หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2564 และไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 1 – 4 และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่