กำหนดการรับใบรับรองสภาและใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับใบรับรองสภาและใบประกาศนียบัตร

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่