สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

Author's posts

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

การประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2562

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งท …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6/2562

ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

Continue reading